Skrót wiadomości gminnych

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
W dniach od 25 stycznia do 23 lutego 2012 r. w Urzędzie Gminy Nowosolna można zapoznać się z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dot. części i obszaru miejscowości Byszewy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi do w/w projektu można składać na piśmie do Wójta Gminy Nowosolna do dnia 8 marca 2012 r. W dniu 15 lutego 2012 r. o godz. 11.00 przewidziano publiczną dyskusję zaproponowanych zmian.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowosolna na lata 2012-2016
Rada Gminy Nowosolna uchwaliła WPF na lata 2012-2016, w której określiła m.in. inwestycje do realizacji w tych latach. W wykazie znalazło 12 zadań, tj.:
1) „Przebudowa linii wodociągowej w Lipinach etap III oraz zakup samochodu asenizacyjnego- kwota łącznych nakładów finansowych lata 2009-2012 -  610.249,72 zł.
2) „Kanalizacja w miejscowości Natolin i Teolin”- kwota łącznych nakładów finansowych na lata 2010- 2016 - 2.679.344,20 zł.
3) „Przebudowa wodociągu Kopanka- Dąbrowa- Bukowiec- kwota łącznych nakładów finansowych na lata 2011-2015 - 950.000,11 zł.
4) „Przebudowa wodociągu Kopanka –Wódka -Kalonka (ul. Aksamitna)- kwota łącznych nakładów finansowych na lata 2011-2016 - 720.891,11 zł.
5) „Modernizacja hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem”- kwota łącznych nakładów finansowych na lata 2011-2016 - 1.242.738,00 zł.
6) „Budowa dróg osiedlowych w Kopance, Kalonce, Starych Skoszewach, Lipinach, Plichtowie, Moskwie oraz koncepcja odwodnienia terenu sołectw: Kalonka, Kopanka, Grabina”- łączna kwota nakładów finansowych na lata 2011-2016 - 1.200.000,00 zł.
7) „Modernizacja drogi gminnej nr 106319E w miejscowości Stare Skoszewy (Rosyjka)”- łączna kwota nakładów finansowych na lata 2012-2015 - 328.200,00zł.
8) „Termorenowacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Nowosolna”- łączna kwota nakładów finansowych na lata 2011-2013 - 300.000,00 zł.
9) „Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Lipinach”- łączna kwota nakładów finansowych na lata 2009- 2012 - 2.464.156,43 zł.
10) „Budowa oświetlenia drogi gminnej w Plichtowie (wieś)”- łączna kwota nakładów finansowych na lata2011-2013 - 48.695,88 zł.
11) „Rozbudowa oświetlenia drogi w miejscowości Nowe Skoszewy (nr ewid. gruntu 45)”- łączna kwota nakładów finansowych na lata 2012-2013 -  55.000,00 zł.
12) „Plany zagospodarowania przestrzennego”- łączna kwota nakładów finansowych na lata 2010-2013 - 263.720,00 zł.


Gmina Nowosolna dołączy do łódzkiego systemu kanalizacji zbiorczej

Rada Gminy pozytywnie zaopiniowała projekt planu aglomeracji łódzkiej, który przewiduje objęcie Gminy Nowosolna systemem kanalizacji zbiorczej i oczyszczania ścieków komunalnych. Przewiduje się, że na terenie Lipin, Natolina, Teolina i części Plichtowa zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o długości ok. 15 km. Ścieki odprowadzane będą za pomocą kanału sanitarnego położonego w ul. Brzezińskiej na terenie miasta Łodzi, który jest włączony do istniejącego kolektora sanitarnego. Zakończenie inwestycji przewiduje się w roku 2015, w tym okresie do kanalizacji ma być podłączonych ponad 1700 mieszkańców gminy.


Iwona Wiśniewska
Nowosolna.info, 31.01.2012 r.